Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia.

Predávajúci: Companion s.r.o, so sídlom spoločnosti na Chmelinec 1417/18, Púchov, 02001.

IČO 45477990 a DIČ 2023004115, DIČ SK2023004115 zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 64200/B.

 

Kupujúci: zákazník, ktorý odošle záväznú objednávku prostredníctvom internetového obchodu: www.eshop.prirodzene-materstvo.sk

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Tým, že zákazník vloží tovar do internetového nákupného košíka, vyplní svoje údaje a záväzne objedná tovar uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu. Uskutočnenie nákupu na www.eshop.prirodzene-materstvo.sk je prehľadné a jednoduché.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanom množstve, kvalite a termíne so všetkými potrebnými dokladmi.

 

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ak mu bol zaslaný a zaplatiť včas dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej splatnosti s to vrátane nákladov vynaložených na dopravu tovaru.

Kupujúci má právo dostať objednaný tovar v požadovanom množstve a kvalite v dohodnutom termíne a mieste dodania.

 

 1. Platobné a dodacie podmienky

Dopravné podmienky- NOVÉ PODMIENKY od 1.12.2017

Tovar doručujeme prostredníctvom  Slovenskej pošty. Väčšina  tovaru je skladom, takže objednávku expedujeme čím skôr. V prípade, že niečo nie je skladom, je to uvedené na stránke alebo telefonicky zákazníkov informujeme.

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol ako miesto doručenia.

 

Poštovné a balné

 

 1. Platba a prevzatie osobne v Púchove +0 eur

 2. Platba vopred na  náš účet, zásielka do 1kg +2,80 eur

 3. Platba vopred na  náš účet,  zasielka do 3kg +2,9eur
 4. Dobierka (platba pri prevzatí tovaru), zásielka do 1kg +3,50 eur

 5. Dobierka (platba pri prevzatí tovaru), zásielka do 3 kg  +3,6 eur
 6. Poštovné pôrodný bazén 15kg balík+8eur
   

Ceny dopravy sa prispôsobujú aktuálnemu cenníku Slovenskej  pošty.

Pred záväzným odoslaním objednávky si volíte spôsob platby a doručenia, ktorý Vám vyhovuje. 

 

Pri platbe vopred na náš účet tovar zasielame po pripísaní príslušnej sumy na náš účet.

 

Spôsob platby

 

 1. Dobierka ( platba pri prevzatí tovaru)

 2. Bankový prevod

IBAN SK65 0900 0000 0050 2914 5417 Slovenská sporiteľňa

Prosíme Vás, aby ste uvádzali presný variabilný symbol, ktorý systém automaticky vytvára pri objednávke.

 

 1. Platba v hotovosti pri preberaní tovaru na základe vzájomnej dohody o termíne a mieste doručenia. Dohoda možná telefonicky na čísle 0907 756 176 alebo emailom tatiana.horvathovaa ( zavináč) gmail.com

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky zo strany kupujúceho

 

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 2. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy. Tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom ( návod na použitie, doplnky).

Storno objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 

 1. Tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Bez udania dôvodu ( napr. ak kupujúci neuhradil v stanovenom čase sumu za vybraný výrobok, alebo ak nebolo možné kontaktovať sa s kupujúcim.

 

6.Záručné a reklamačné podmienky

 

Záruka

Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie. Na výrobok platí záruka v plnom rozsahu podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

Za reklamáciu sa nepovažujú chyby a poškodenia zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo zásahom.

Minimálna záručná doba na spotrebný tovar v rámci EU je 24 mesiacov. 

Záručná doba na tovar začína plynúť prevzatím tovaru a predlžuje sa o dobu prípadného reklamačného konania. Ak dôjde v rámci reklamácie k výmene tovaru za nový, začína záručná doba na tento tovar plynúť odznova.
 

Záručný list je spolu s ďalšími dokladmi súčasťou každej zásielky, resp. odberu tovaru. V prípade, že k objednanému tovaru neobdržíte potvrdený záručný list, slúži ako doklad na uplatnenie prípadnej reklamácie v záručnej dobe, daňový doklad (faktúra). Daňový doklad starostlivo uschovajte. V prípade záručnej reklamácie tovaru ho budeme od Vás požadovať.

Preberanie tovaru

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a riadi sa jej reklamačným poriadkom. Preto je nutné, aby ste hneď po doručení skontrolovali dodaný tovar. Zákazníkom zasielame tovar v originálnych obaloch. V prípade, že dostanete tovar s poškodeným vonkajším obalom, tento okamžite reklamujte pošte a ani ho neprevezmite.Na tento druh poškodenia sa nevzťahuje reklamačný poriadok. V plnej výške je povinná takto poškodený tovar uhradiť prepravná spoločnosť.

 

Poškodený tovar, vady tovaru

Poškodený výrobok alebo tovar s vadou nám vráťte v nepoškodenom obale, spolu so všetkými dokladmi, ktoré spolu s tovarom dostanete a priložte stručne popísaný druh závadyNáklady na dopravu reklamovaného tovaru na reklamačnú adresu hradí zákazník. Po doručení reklamovaného tovaru, rozhodneme o reklamácii hneď, v prípade zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30dní. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácia ( osobne, telefonicky alebo e-mailom). Na základe vzájomnej dohody si prídete po reklamovaný tovar alebo jeho náhradu osobne alebo Vám ho zašleme na dohodnutú adresu. Zároveň Vám bude doručený záverečný reklamačný protokoô. Náklady na opätovné doručenie tovaru zákazníkovi hradí predajca.

 

Adresa pre odosielanie reklamácii:

Tatiana Horváthová

Zubák Prílesie (novostavba)

 

02064

V prípade nejasnosti ma kontaktujte na telefonicky na čísle 0907 756 176 alebo emailom na tatiana.horvathovaa@gmail.com

7.Ochrana osobných údajov

Kladieme mimoriany dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu www.eshop-prirodzene.materstvo.sk. Zhromažďujeme len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou a objednávkou.

Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužívaniu neoprávnenou osobou. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu.

Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku skontaktovaniu sa s užívateľom (elektronicky -email, telefonicky), overenie potrieb užívateľa pre zlepšenie svojich produktov, služieb alebo informovania o novinkách, reklame. 

Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi. 

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov. 

Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich neposkytneme tretiemu subjektu a použijeme ich v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

8. Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia. www.soi.sk , ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov a háji práva spotrebiteľa.

Kontakt: 

Ústredný inšpektorát 

Slovenskej obchodnej inšpekcie 
poštový priečinok 29 
Prievozská 32 
827 99 Bratislava 27 

9. Záverečné ustanovenia

- Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

- Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

- Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Zubáku dňa 15.5.2014