Reklamačné podmienky

Záruka

Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie. Na výrobok platí záruka v plnom rozsahu podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Za reklamáciu sa nepovažujú chyby a poškodenia zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo zásahom. 

Minimálna záručná doba na spotrebný tovar v rámci EU je 24 mesiacov. 

Záručná doba na tovar začína plynúť prevzatím tovaru a predlžuje sa o dobu prípadného reklamačného konania. Ak dôjde v rámci reklamácie k výmene tovaru za nový, začína záručná doba na tento tovar plynúť odznova.
 

Záručný list je spolu s ďalšími dokladmi súčasťou každej zásielky, resp. odberu tovaru. V prípade, že k objednanému tovaru neobdržíte potvrdený záručný list, slúži ako doklad na uplatnenie prípadnej reklamácie v záručnej dobe, daňový doklad (faktúra). Daňový doklad starostlivo uschovajte. V prípade záručnej reklamácie tovaru ho budeme od Vás požadovať.

Preberanie tovaru

 

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a riadi sa jej reklamačným poriadkom. Preto je nutné, aby ste hneď po doručení skontrolovali dodaný tovar. Zákazníkom zasielame tovar v originálnych obaloch. V prípade, že dostanete tovar s poškodeným vonkajším obalom, tento okamžite reklamujte pošte a ani ho neprevezmite.

Na tento druh poškodenia sa nevzťahuje reklamačný poriadok. V plnej výške je povinná takto poškodený tovar uhradiť prepravná spoločnosť.

Poškodený tovar, vady tovaru

Poškodený výrobok alebo tovar s vadou nám vráťte v nepoškodenom obale, spolu so všetkými dokladmi, ktoré spolu s tovarom dostanete a priložte stručne popísaný druh závadyNáklady na dopravu reklamovaného tovaru na reklamačnú adresu hradí zákazník. Po doručení reklamovaného tovaru, rozhodneme o reklamácii hneď, v prípade zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30dní. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácia ( osobne, telefonicky alebo e-mailom). Na základe vzájomnej dohody si prídete po reklamovaný tovar alebo jeho náhradu osobne alebo Vám ho zašleme na dohodnutú adresu. Zároveň Vám bude doručený záverečný reklamačný protokol. Náklady na opätovné doručenie tovaru zákazníkovi hradí predajca.

Verím, že toto sa stane úplne výnimočne a spoločne nájdeme riešenie k vzájomnej spokojnosti.

Adresa pre odosielanie reklamácii:

Tatiana Horváthová

Chmelinec 1417/18

Púchov

02001

V prípade nejasnosti ma kontaktujte na telefonicky na čísle 0907 756 176 alebo emailom na tatiana.horvathovaa@gmail.com